Volební program ANO Orlová ke komunálním volbám 2014  

                                                           

 

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Chceme zastavit další nesmyslné zadlužování města, zefektivnit hospodaření s městskými prostředky a také hospodaření městské společnosti. Budeme prosazovat transparentní fungování města, dostatečnou informovanost občanů a větší veřejnou kontrolu všech městských aktivit. S využitím všech místních médií (Orlovské noviny, městský rozhlas, webové stránky města, …) budeme občanům poskytovat otevřené a úplné informace o projednávaných problémech města, připravovaných projektech a zejména finanční informace týkající se rozpočtu a jeho plnění, či hospodaření města i SMO, a.s.

 

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • transparentní hodnocení všech veřejných zakázek,
 • stejný přístup v hodnocení veřejných zakázek u všech městských organizací a především u městské akciové společnosti,
 • audit obecních financí, všech smluv a závazků z nich plynoucích,
 • vypisování řádných výběrových řízení na vedoucí pracovní pozice ve správě města a městem zřízených organizacích,
 • přehled pronájmů k možnosti kontroly nakládání s pronajatými prostory,
 • zlepšení distribuce informací, centrální evidenci smluv, elektronizaci agend,
 • evidenci stížností, databázi udělených sankcí.    

 

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • zpřístupnění veškerých veřejných zakázek vč. souvisejících smluv a dodatků na webových stránkách města,
 • zveřejňování detailního stavu obecních financí a stejně tak pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření společností vlastněných městem,                                                                                
 • zveřejňování způsobu nakládání s prostředky rozpočtu vč. prostředků získaných jako kompenzace za důlní škody a vytěžený nerost z hornické činnosti OKD,
 • zveřejňování materiálů a záznamů z jednání zastupitelstva,
 • jmenovité hlasování rady města a zpřístupnění usnesení a hlasování jednotlivých radních na webových stránkách města, včetně interpelací jednotlivých zastupitelů vůči členům rady,
 • zpřehlednění a rozšíření webových stránek města,
 • občanské samosprávy a osadní výbory. 

 

BUDEME PROZAZOVAT A PODPOROVAT :                                                                                                                                  

 • zastavení dalšího zadlužování města na úkor našich dětí,
 • důslednou snahu o vyrovnaný a hospodárný rozpočet,
 • maximální možné využití dotací ze strukturálních fondů EU.

BEZPEČNÉ MĚSTO

 „Prevence je levnější než řešení následků“   

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • navýšení počtu zvlášť osvětlených a bezpečných přechodů pro chodce se zdrsněnou vozovkou pro účinnější zastavení,
 • zavedení samoobslužných semaforů pro přechod vozovky na místech k tomu vhodných,
 • odstraněním nevhodně rostoucí zeleně na celém území města pro snížení rizika dopravních nehod,
 • výukové preventivní programy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pro MŠ a ŽŠ s možností vybudování vhodného dopravního hřiště pro tyto účely,
 • efektivní využívání radaru Městské policie v místech, kde dochází k výraznému porušování rychlosti,
 • využívání kamerového systému k včasnému varování řidičů o nepříznivé dopravní situaci v centru města.

 

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 • vytvoření skupiny pro osvětu patologického chování v rámci „Programu prevence rizikového chování mládeže“ na všech základních školách ve městě týkající se kouření, alkoholu a drog,
 • zahrnutí preventivních programů i do setkání a besed pro naše seniory, kteří jsou častým terčem kriminálních živlů,
 • potíraní hazardu a s ním spojených negativních jevů a chování a to omezením počtu výherních automatů,
 • omezení zřizování ubytoven a důslednou kontrolu stávajících ve spolupráci všech zainteresovaných složek,
 • efektivní využití současného kamerového systému Městské policie ke sledování dodržování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití a poškozování majetku města,
 • navýšení počtu městských strážníků a zefektivnění jejich hlídkové činnosti,
 • navýšení počtu asistentů prevence kriminality.  

 

 PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI

Naším cílem je vytvoření takového podnikatelského prostředí, které bude motivační pro stávající i nové podnikatele a to prostřednictvím finanční i nefinanční podpory podnikání.

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • snížení cen za volné prostory v majetku města vhodných k podnikání prostřednictvím veřejných dražeb,
 • snížení cen za propagaci na reklamních plochách v Orlovských novinách a veřejných plochách k tomu určených, včetně ploch provozovaných SMO, městskou a.s.,
 • usnadnění přístupu stávajících podnikatelů k volným objektům a plochám vhodných k podnikání v sektoru služeb, řemesel i výroby,
 • vytvoření centrální databáze objektů vhodných k podnikání včetně podrobných informací a jejich zpřístupnění na webových stránkách města,
 • vytvoření sekce pro podnikatele s informacemi o veřejných dražbách prostor, jejich podmínkách, výsledcích,
 • vytvoření databáze ploch a objektů vhodných k podnikání, kontaktních osob na MÚ a dalších souvisejících informací,
 • znovuoživení městského tržiště pro možnost prodeje a nákupu kvalitních potravin a výrobků z místních zdrojů.

  BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT : 

 • využití možností a kapacit Hotelu Sport, jehož provozovatelem je SMO městská akciová společnost, jako poskytovatele praxe pro občany vzdělané v oboru pohostinství a cestovní ruch bez zkušeností v oboru, popřípadě rekvalifikované v tomto oboru, či jako poskytovatele praxe při rekvalifikačních kurzech ve spolupráci s ÚP, mimo jiné i v rámci sociální politiky jako možnost pomoci pro ženy, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují rekvalifikaci či praxi,
 • projekt „Chráněná dílna“ a vytváření chráněných pracovních míst jako možnost pracovního uplatnění pro občany se zdravotním postižením.

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Sociální poradenství se v rámci poskytování sociálních služeb řadí mezi základní činnosti sociální politiky. Našim cílem je navázat na stávající fungování Komunitního plánování ve městě Orlová a na základě průběžně prováděného průzkumu veřejného mínění, týkajícího se spokojenosti uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb, tento zdokonalovat a upravovat dle potřeb obyvatel města. 

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • rozšiřování informovanosti občanů o možnostech využití služeb sociálního poradenství,
 • setkávání osob v občanských, rodinných a manželských poradnách  a v jejich rámci poskytování informací na různá témata ze sociální oblasti,
 • organizování tématických setkání osob, jejichž způsob života  může z neznalosti vést ke konfliktu se zákonem,
 • sociální poradenství osamoceným matkám, osobám, které se ocitly v dluhové pasti, při ztrátě bydlení a podobně,
 • rovné a transparentní podmínky pro všechny poskytovatele sociálních služeb,
 • zřízení „Domova se zvláštním režimem“ pro poskytování služeb osobám ve ztížené sociální situaci (bez domova), osobám se sníženou soběstačností, zhoršeným zdravotním stavem (chronické onemocnění, návykové látky), nebo zcela imobilním, vyžadujícím  pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a zajištění potřebné péče,
 • zlepšení informovanosti a zvýšení základní orientovanosti občanů v sociální oblasti, popřípadě pomoc v nalezení možností řešení jejich svízelných životních situací v souladu s platnou legislativou.

 

V posledních létech se zejména senioři stávají terčem a cílem útoků osob, které zneužívají jejich bezbrannosti, osamocenosti či snížené orientace. Naším cílem je zvýšení zájmu obyvatel všech věkových skupin a zdravotního stavu o účast na aktivitách konaných v rámci našeho programu péče o seniory. 

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • aktivity zaměřené na poskytování základních informací z oblasti práva, zdraví, kultury apod. a to prostřednictvím pravidelných setkání s odborníky, srozumitelnou formou,  
 • finančně dostupné terénní sociální služby a rozšiřování jejich nabídky na základě prováděného průzkumu napříč širokou veřejností,                                                                                  
 • rozšíření nabídky možností pro aktivní a důstojný život našich seniorů, aktivní zapojení do kulturních, sportovních a vzdělavacích akcí města,
 • pořádání zájezdů pro seniory a podílení se na širší podpoře jejich zájmových činností,
 • revitalizaci lesoparku v Orlové, aby mohl být znovu bezpečným a hezkým místem  k procházkám i odpočinku.

 

Mezi skupiny, které jsou ohroženy patologickými společenskými jevy, patří rovněž nezletilé děti. Ty vzhledem ke svému věku a nezkušenosti, nedokáží vždy správně vyhodnotit rizikovou situaci. Naším cílem je v rámci sociálního programu prosazovat a podporovat zájmovou činnost zejména bezprizorních nezletilých dětí a dětí ze sociálně slabých rodin. Hodláme využívat programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní a neziskové organizace, které jsou pravidelně vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Krajským úřadem v Ostravě a tyto nadále sledovat.

            

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • vzdělávací aktivity dětí a mládeže a to nejen ze sociálně slabých rodin,
 • kvalitní vybavení, údržbu a výstavbu dětských hřišť,
 • neziskové organizace, které se zaměřují na aktivity pro děti a mládež,
 • sledování a využívání vyhlášených dotačních programů, které administruje přímo ministerstvo nebo využívání nabídek jiných subjektů,
 • využívání programů státní podpory práce s dětmi a mládeží neziskovými organizacemi,
 • revitalizaci lesoparku, aby mohl být znovu místem i pro nejmladší generaci a také místem procházek a vyžití rodin s dětmi.

 

VZDĚLÁNÍ, KULTURA A SPORT

Naším cílem je vytvoření takového prostředí, aby školský a vzdělávací systém i školy samotné poskytovaly v našem městě už od základů potřebnou kvalifikaci pro potřeby trhu práce, konkurenceschopnosti firem a rozvíjení znalostí potřebných pro úspěch i v mezinárodní konkurenci.

 

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • navýšení počtu míst v Orlovských školkách, vznik jeslí a dětských skupin,
 • výuku cizích jazyků již ve školkách,
 • ozdravení školního prostředí výraznějším zapojením rodičů do dění ve školách,
 • tělesnou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu zejména na nižších stupních škol a ve školkách,
 • využívání prostor škol a městských sportovních zařízení i pro mimoškolní a zájmové aktivity,
 • revitalizaci, obnovu a údržbu stávajících školských sportovišť a míst pro aktivity dětí a mládeže.

 

   

Tělovýchovu, sport a kulturu společně se vzděláním vnímáme jako významný nástroj předcházení sociálně patologickým jevům.

                               

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • zavedení transparentních dotací v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež,
 • provedení auditu dotací města pro oddíly kopané, hokeje a pro každoroční cyklistický závod Grácia
 • zákaz rozpočtového dotování profesionálních částí sportovních oddílů provozovaných jako obchodní společnosti,
 • omezení nebo úplný zákaz financování sportovní činnosti na výnosech z hazardu,
 • jednotný a přehledný informační systém o volnočasových, sportovních a kulturních aktivitách na internetových stránkách města,
 • kontrolu pořádání a zabezpečování kulturních akcí Domem kultury včetně distribuce vstupenek k volnému prodeji,
 • vyváženou podporu různých druhů kultury a sportu včetně alternativních a minoritních kulturních žánrů a kulturně-společenských akcí,
 • vytvoření areálu oddechu, kultury a sportu s využitím dispozic lesoparku, letního kina, letního koupaliště, fotbalového stadionu, zimního stadionu, skateboardového areálu se všemi doplňkovými službami (restaurace, minigolf, hotel Sport atd.).

OSTATNÍ PROBLEMATIKA

BUDEME PROSAZOVAT A PODPOROVAT :

 • provedení revize projektu letního koupaliště a nalezení způsobu, jak ho v co nejkratším čase znovu zpřístupnit široké veřejnosti,
 • provedení revize projektu obnovy náměstí v Orlové-Lutyni v levnější variantě bez zbytečné stavby polyfunkčního domu,
 • konečné dořešení oprav cest a chodníků v částech města mimo Masarykovu třídu,
 • efektivní, časově příznivé a ekonomicky přijatelné řešení parkovacích ploch s využitím všech dostupných možností pro šikmé stání na Masarykově třídě, ulici Okružní, F.S.Tůmy a také využití ploch bývalých dětských hřišť mezi panelovými domy k vytvoření nových parkovacích míst,
 • zrušení zpoplatnění parkovišť v centru města v první hodině,
 • posílení autobusových linek k vlakovému nádraží Dětmarovice v časech příjezdů a odjezdů vlaků, tak aby byla pro obyvatele Orlové zajištěna dostupná vlaková doprava i přes absenci vlakového nádraží v našem městě,
 • zavedení formuláře na webových stránkách města, jejichž prostřednictvím by občané mohli poskytovat podněty a informace ve věcech, které jsou pro ně důležité,
 • revizi výše poplatků za chov psů dle rasy a velikosti, instalaci košů na psí exkrementy, vytvoření míst pro možnost jejich venčení a hry,
 • postupnou revitalizaci zeleně lesoparku, jeho ozdravení a oživení pískovišti a lavičkami pro maminky s dětmi, areálem pro majitele psů, stezkami pro cykloturisty, pro běžkaře, chodníky pro pěší.