Volební program ANO Orlová

Hlavní body

Základní principy

Transparentnost

 • Transparentní hodnocení všech veřejných zakázek
 • Stejný přístup v hodnocení veřejných zakázek u všech městských organizací a především u městské akciové společnosti
 • Audit obecních financí, všech smluv a závazků z nich plynoucích
 • Vypisování řádných výběrových řízení na vedoucí pracovní pozice ve správě města a městem zřízených organizacích

Otevřenost

 • Zpřístupnění veškerých veřejných zakázek včetně souvisejících smluv a dodatků na webových stránkách města
 • Zveřejnění detailního stavu obecních financí a stejně tak pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření společností vlastněných městem
 • Zveřejnění materiálů a záznamů z jednání zastupitelstva
 • Jmenovité hlasování rady města a zpřístupnění usnesení a hlasování jednotlivých radních na webových stránkách města

Finanční kázeň

 • Zastavení dalšího zadlužování města na úkor našich dětí
 • Důsledná snaha o vyrovnaný a hospodárný rozpočet
 • Maximální možné využití čerpání dotací ze strukturálních fondů EU

 Bezpečnost 

 • Posílení hlídkové činnosti městské policie
 • Zvýšení preventivních opatření pro vyšší bezpečnost na vozovkách
 • Přiměřené navýšení počtu kamer městské policie a jejich cílení na problémové oblasti města
 • Potíraní hazardu a s ním spojených negativních jevů
 • Navýšení počtů asistentů prevence kriminality
 • Zavedení programu prevence rizikového chování

Sociální po litika

Vzdělání, kultura a sport

 • Podpora vzniku miniškolek
 • Modernizace technického vybavení a zázemí základních a mateřských škol
 • Využívání prostor škol a sportovních zařízení v majetku města i pro mimoškolní a zájmové aktivity
 • Podpora v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit formou transparentních dotací a grantů
 • Jednotný a přehledný informační systém o volnočasových aktivitách na internetových stránkách města
 • Podpora různých druhů kultury, stejně tak alternativních a minoritních kulturních žánrů a kulturně-společenských akcí

 Podpora podnikání a zaměstnanosti

 • Snížení ceny za volné prostory v majetku města vhodné k podnikání
 • Usnadnění přístupu stávajících podnikatelů k volným plochám a objektům vhodných pro podnikání v sektoru služeb, řemesel i výroby
 • Odstraňování administrativních bariér pro snadnější vstup podnikatelů
 • Poskytování kvalitních informací o poptávce obyvatel i města podnikatelům
 • Znovuoživení městské tržnice, která by umožnila vytvořit prostor pro pořádání farmářských trhů a nákup kvalitních zemědělských surovin z místních zdrojů

Ostatní oblasti

 • Provedení revize projektu letního koupaliště a nalezení způsobu, jak ho v co nejkratším čase znovu zpřístupnit široké veřejnosti
 • Údržba městské zeleně i v okrajových částech města
 • Oprava silnic a chodníků i v okrajových částech města
 • Řešení parkovacích ploch
 • Revitalizace městského parku, dětských hřišť a klidových zón - jejich přizpůsobení pro volnočasové aktivity a relaxaci občanů všech věkových kategorií
 • Zavedení odborné péče o městskou zeleň, vypracování řádu zeleně ve městě
 • Čistota a pořádek - zavedení formuláře na webových stránkách města, kde by občané mohli aktivně hlásit místa, která by si zasloužila větší pozornost